ΒΑΡΙΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΩΝ ΓΟΝΑΤΩΝ - ΒΛΑΙΣΑ ΓΟΝΑΤΑ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΛΑΙΣΟΤΗΤΑΣ

Ασθενής άνδρας 73 ετών πάσχων από βαριά οστεοαρθρίτιδα των γονάτων άμφω.


Ασθενής σε όρθια θέση. Βαριά οστεοαρθρίτιδα γονάτων άμφω. Παραμόρφωση σε βλαισότητα


Ασθενής σε ύπτια θέση πρόσθια όψη. Παραμόρφωση των γονάτων σε βλαισότητα.


Ασθενής σε υπτία θέση πλάγια όψη. Έλλειμμα έκτασης του δεξιού γόνατος 11º


Ακτινολογικός έλεγχος των γονάτων άμφω πρόσθια και πλάγια προβολή. Εκτεταμένες βλάβες των αρθρικών επιφανειών ενδεικτικά της βαριάς οστεοαρθρίτιδας της άρθρωσης.


Ο ασθενής σε υπτία θέση την 2η ημέρα μετά το χειρουργείο ολικής αρθροπλαστικής του δεξιού γόνατος η παραμόρφωση της άρθρωσης έχει διορθωθεί πλήρως.


Aκτινολογικός έλεγχος κατά τον οποίο γίνεται η σύγκριση πριν και μετά τη χειρουργική επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος. (πρόσθια λήψη)


Aκτινολογικός έλεγχος του χειρουργημένου γόνατος (πλάγια λήψη)


Ο ασθενής φορτίζει το χειρουργημένο σκέλος την 1η ημέρα μετά το χειρουργείο. Η διόρθωση της παραμόρφωσης του γόνατος διακρίνεται με σαφήνεια. Ο μηχανικός άξονας του δεξιού κάτω άκρου είναι πλέον φυσιολογικός.


Ο ασθενής ένα μήνα μετά τη χειρουργική επέμβαση σε ύπτια θέση.  Πλήρης διόρθωση του μηχανικού άξονα του χειρουργημένου δεξιού κάτω άκρου

Είκοσι ημέρες μετά την αρθροπλαστική του γόνατος και η ενεργητική κάμψη φθάνει τις 100º.  Η άρθρωση είναι πλέον λειτουργική.

Τρία χρόνια μετά τη επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής στο δεξί γόνατο στο οποίο ο μηχανικός άξονας του άκρου έχει διορθωθεί πλήρως.  Η παραμόρφωση βλαισότητας είναι εμφανής στο αριστερό γόνατο και φθανει τις 20 μοίρες.


Παραμόρφωση βλαισότητας στο αριστερό γόνατο.


Ακτινογραφία γονάτων άμφω:  Στο δεξί γόνατο είναι η ολική αρθροπλαστική.  Στο αριστερό η παραμόρφωση του άξονα φθάνει τις 20 μοίρες λόγω της βαριάς οστεοαρθρίτιδας.


Διενέργεια ολικής αρθροπλαστικής και στο αριστερό γόνατο 3 χρόνια μετά την επέμβαση που έγινε στο δεξί.  Οι άξονες των κάτω άκρων είναι στα φυσιολογικά όρια.


Οι άξονες των κάτω άκρων είναι πλέον φυσιολογικοί.  Ο ασθενής βαδίζει φυσιολογικά δίχως άλγος 7 χιλιόμετρα καθημερινά.


Η αρχική κλινική εικόνα του ασθενούς.

Arthro Heal Clinic, www.arthrohealclinic.gr link image